Stadgar för

Luleå Stifts Södra Kyrkosångsförbund

 

 

Antagna vid årsmötet i Vännäs 1932

Reviderade: 1976

                      1995

                      2009

§ 1

Luleå stifts södra kyrkosångsförbund (LUSK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer, som inom Luleå stifts södra del (Västerbottens län) utövar kyrkomusik.

Förbundet är anslutet till Sveriges Kyrkosångsförbund (SKf)

§ 2

Förbundets ändamål är att främja gudstjänstliv och kyrkomusik, dels genom att samla de olika körerna till kyrkosångshögtider, dels genom att anordna kurser och föredrag eller på annat sätt väcka och stödja intresset för god kyrkomusik och liturgi. 

§ 3

Medlem av förbundet är var och en av de i § 1 nämnda körerna, som anmäler sig till förbundets styrelse och förklarar sig villig att följa förbundets stadgar samt erlägger stadgad årsavgift.

§ 4

Styrelsen utgöres av sju ledamöter, varav tre förbundsdirigenter. Ordförande väljes årsvis, mandattiden för övriga styrelseledamöter är två år. Ledamot väljes med växelvis avgång: ena året en förbundsdirigent och två ledamöter; andra året två förbundsdirigenter och en ledamot. Årsmötet utser ordförande och förbundsdirigenter; styrelsen utser inom sig övriga funktioner. 

§ 5

Förbundets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig och i förening

§ 6

Där så befinnes lämpligt må styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott med minst tre ledamöter

§ 7

Förbundets årsmöte äger rum i samband med kyrkosångshögtiden. De år sådan inte anordnas utser styrelsen tid och plats för årsmöte.

§ 8

Vid årsmöte skall förekomma:
Val av ordförande för årsmötet
Val av protokollförare.
Val av två justerare att jämte ordf. justera årsmötets protokoll.
Styrelsens redogörelse för förbundets verksamhet under närmast föregående kalenderår.
Revisorernas berättelse och beslut i anledning av denna.
Val av ordförande i förbundets styrelse.
Val av förbundsdirigenter enligt proceduren i § 4.
Val av ledamöter enligt proceduren i § 4.
Val av två revisorer.
Val av valberedning
Fastställande av årsavgift till förbundet.
Övriga frågor.

§9

Av förbundsmedlem (kör) väckt fråga enligt § 8 punkt 13 skall anmälas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

§ 10

Årsmötesprotokoll skall efter justering i avskrift tillställas samtliga medlemskörer.

§ 11

Kallelse till årsmötet skall tillställas varje förbundsmedlem (kör) minst en månad före avhållandet.

§ 12

Varje till förbundet ansluten kör äger rätt att för varje påbörjat 10-tal körmedlemmar utse ett befullmäktigat ombud, som äger rätt att deltaga i beslut och val på förbundets årsmöte. Omröstning skall ske öppet, men vid val skall – om någon så påyrkar - röstning ske med slutna sedlar.       

§ 13

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. Förbundets räkenskaper skall senast 1 månad före årsmötet vara tillgängliga för revisorerna, som senast vid årsmötet till styrelsen avlämnar revisionsberättelse.

§ 14

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan ske endast efter beslut vid ordinarie årsmöte. För sådant beslut fordras 2/3 majoritet. Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda minst tre månader före årsmötet och skall, efter beredning i styrelsen, vara delgivet de anslutna körerna senast i samband med kallelse till årsmötet.

§ 15

Upplösning av Luleå stifts södra kyrkosångsförbund kan ske endast efter beslut vid två på varandra följande representantmöten, varav ett årsmöte. För sådant beslut fordras 2/3 majoritet. Vid eventuell upplösning skall förbundets tillgångar överlämnas till Sveriges kyrkosångsförbund.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.